in ,

Beyaz Saray ‘daki Yaşantı İle İlgili Ağzınızı Açık Bırakacak 10 Gerçek

Dünyanın en güçlü ülkelerinden Amerika’ daki Beyaz Saray ‘ı bilmeyenimiz yok. Gerçek adıyla “White House” yani “Beyaz Ev” olan mütevazi konutta Amerikan Başkan’ ı ailesiyle birlikte oturuyor. Biz sanıyorduk ki ohh ekmek elden su gölden. Çünkü bizi yönetenlerden öyle gördük. Devletin malı deniz…..Neyse.. . Ce­mal Tunç­de­mi­r’­in, “A­me­ri­ka Bül­te­ni­” n­de pay­laş­tı­ğı Beyaz Saray ile ilgili yazının en can alıcı noktalarını listeledik.

 

1- Hesap Lütfen

Beyaz Saray Yemek Salonu
Beyaz Saray Yemek Salonu

1981 yı­lın­da göreve başlayalı 1 ay olan, Ro­nald Rea­gan ve eşi Nancy Rea­gan, Be­yaz Sa­ra­y’­da ak­şam ye­me­ği­nin ar­dın­dan bir sür­priz­le kar­şı­la­şır­lar. Gö­rev­li gar­son ye­me­ğin fa­tu­ra­sı­nı ge­tir­miş­tir! Fa­tu­ra­da sa­de­ce o ak­şa­mın de­ğil, son bir ay­da ye­dik­le­ri bü­tün ye­mek­le­ri­nin he­sa­bı da yer al­mak­ta­dır.

 

2- Herşey Dahil Sanma, Hiçbir şey Dahil Değil Burada!

beyaz_saray_2

Ay­rı­ca bir ay­dır kul­lan­dık­la­rı ku­ru te­miz­le­me hiz­me­tin­den, diş fır­ça­sı, diş ma­cu­nu, te­miz­lik ve par­fü­me­ri mal­ze­me­le­ri­ne ve ağır­la­dık­la­rı mi­sa­fir­le­rin mas­raf­la­rı­na ka­dar tüm ki­şi­sel tü­ke­tim­le­rin üc­ret­le­ri, fa­tu­ra­ya ek­len­miş­tir.

 

3- Amerikan Başkanı Olmak Hiçbirşeyi Değiştirmiyor.

Lincoln Yatak Odası
Lincoln Yatak Odası

ABD Baş­kan­la­rı Be­yaz Sa­ra­y’­a ki­ra öde­mez ama, onun dı­şın­da­ki her şey ma­aş­la­rın­dan ke­si­lir. Be­yaz Sa­ray, dev­le­tin ABD Baş­ka­nı için tah­sis et­ti­ği mi­sa­fir­ha­ne­dir ve ora­da 4 ya da 8 yı­lı­nı ge­çir­mek zo­run­da olan her ai­le, ken­di­le­ri­nin ve ki­şi­sel mi­sa­fir­le­ri­nin bü­tün mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­mak du­ru­mun­da­dır. Sa­de­ce res­mi dev­let ko­nuk­la­rı­nın ağır­lan­ma mas­ra­fı­nı Ame­ri­kan ver­gi mü­kel­lef­le­ri öder. Baş­kan ta­kım el­bi­se­le­ri­nin ku­ru te­miz­le­me üc­re­ti­ni bi­le ce­bin­den öde­mek zo­run­da­dır.

 

4- Herkes Onlar İçin Çalışıyor Ama Ücret Karşılığında.

beyaz_saray_4

Beyaz Saray’ da baş­kan ve ai­le­si­nin kal­dık­la­rı kıs­mın­da­ki te­miz­lik­çi, gar­son ve hiz­met­çi­le­rin ça­lış­tık­la­rı sü­re­de­ki sa­at üc­ret­le­ri de Baş­ka­n’­a ait­tir. Kı­sa­ca­sı, ki­ra ve elek­trik fa­tu­ra­sı dı­şın­da ken­di­le­ri için har­ca­nan her ku­ru­şu dev­le­te öde­mek zo­run­da­dır­lar.

 

5- Devletin Uçağı, Özel Uçak Değil.

Air Force One
Air Force One

ABD Baş­kan­lık Uça­ğı­’na, dev­let de­le­gas­yo­nun­da yer al­ma­yan tek bir ki­şi­yi bi­le bin­di­re­cek­se, (kar­de­şi de bu­na da­hil­dir), bir ti­ca­ri yol­cu uça­ğı­nın ‘first clas­s’ uçak bi­le­ti ka­dar bir pa­ra­yı dev­le­te öder.

 

6- Beyaz Saray’ da Fiyatlar Cep Yakıyor.

beyaz_saray_6

Başkan ve ailesinin is­te­dik­le­ri ye­mek­ler pi­şi­ri­lir, mal­ze­me­ler ve ürün­ler is­te­dik­le­ri mar­ka­lar­dan se­çi­lir. Ama pa­ra­sı­nı Ame­ri­kan hal­kı de­ğil, baş­kan ve ai­le­si ma­aş­la­rın­dan öder. Ve do­ğal ola­rak fi­ya­tın yük­sek­li­ği­ne alış­ma­la­rı za­man alır. Çün­kü baş­kan­lar ve ai­le­le­ri­ne ve­ri­len hiz­met 5 yıl­dız­lı otel ka­li­te­sin­de ol­du­ğu gi­bi, baş­ka­nın bun­lar için öde­ye­ce­ği pa­ra da 5 yıl­dız­lı otel fi­ya­tı dü­ze­yin­de­dir. Dev­let ko­nu­tu di­ye cü­zi üc­ret­len­dir­me ya­pıl­maz.

 

7- First Lady Olmanın Faturası Başkana Kesilir.

Lau­ra Bush
Lau­ra Bush

Ge­or­ge W. Bus­h’­un eşi Lau­ra Bush da, anı ki­ta­bın­da, dev­le­ti tem­sil ede­ce­ği tö­ren­le­re gi­der­ken bi­le ol­sa, saç­la­rı­nı ya­pan ku­afö­rün üc­re­ti­ni ken­di­si­nin öde­diği anlatıyor. Ve ekliyor, “Ül­ke­nin First Lad­y’­si ola­rak gi­ye­ce­ğim kı­ya­fet­le­rin de özel ta­sa­rım ol­ma­sı ge­rek­ti­ği şar­tı var­dı ama, el­bi­se­nin üc­re­ti­nin ya­nı sı­ra bu ta­sa­rım­la­rın üc­re­ti de yi­ne ben­den tah­sil edi­li­yor­du!.”

 

8- Bunca Masraf Hangi Maaşla Ödenir?

beyaz_saray_8

ABD baş­kan­la­rı­nın ma­aşı­na en son 1999 yı­lın­da zam ya­pıl­dı. Bu­na gö­re ABD baş­ka­nın çıp­lak maa­şı yıl­lık 400 bin do­lar ci­va­rın­da. 50 bin do­lar da gö­rev taz­mi­na­tı öde­ni­yor. Baş­ka­nın tüm ge­lir­le­ri ver­gi­ye ta­bi.ABD baş­ka­nı, ma­aşı­nın ne­re­dey­se ta­ma­mı­nı ay­lık gi­der­le­ri­ne har­car.

 

9- Herkes Şikayetçi

Gary Wal­ter­s
Gary Wal­ter­s

Evin ,baş kah­ya­sı (chi­ef us­her) ol­muş Gary Wal­ter­s’ ;

“Ye­mek, hiz­met ve mal­ze­me­le­rin pa­ha­lı ol­du­ğun­dan ya­kın­ma­yan tek bir first ai­le ha­tır­la­mı­yo­ru­m” di­yor.

 

10- Buraya Halk Davet Edilmiyor, Canı İstediği Zaman Geliyor.

beyaz_saray_10

Dün­ya­da, için­de baş­kan ya­şa­dı­ğı hal­de hal­kı­nın zi­ya­re­ti­ne açık tek dev­let baş­kan­lı­ğı ko­nu­tu­dur. Çün­kü Ame­ri­kan ta­ri­hi­nin en önem­li kül­tür mü­ze­si­dir. Haf­ta­lık or­ta­la­ma zi­ya­ret­çi sa­yı­sı 30 bin­dir. Baş­ka­nın pen­ce­re­si­nin bir kaç met­re uza­ğın­da­ki bah­çe de­mir­li­ği­nin önü ise AB­D’­nin en ün­lü gös­te­ri ve pro­tes­to ye­ri­dir.

 

Şimdi durup düşünmek mi gerekiyor? Yoksa Türküz biz Amerikan özentisi olmak denir mi diyelim? İnsan işte bazen özeniyor böyle şeylere. Neden benim ülkemde yok? Neden bu kadar mutsuz bir milletiz diye sormuyor değil insan…. Komşunun çocuğu yazılıdan 5 alınca anneler sorardı ya “onun 3 gözü 5 kulağı mı var, o nasıl yapıyor o nasıl 5 alıyor evladım” diye. Bizim ki de o hesap…

Yazının tamamı için BURAYA Tıklayınız….

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Didem

Alice: Hangi yoldan gideyim?
Tavşan: Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok...!

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

0 Yorum

Dünyanın En Pahalı ve Lüks Evlerine Sahip 12 Ünlü

Kefirin Hayatınızı Değiştirecek 6 Faydası